മെയ് 16ന് പൊതുഅവധി

0

തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ദിനമായ മെയ് 16 ന് സർക്കാർ, അർദ്ധ സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും, വാണിജ്യ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും നെഗോഷ്യബിൾ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് നിയമമനുസരിച്ച് അവധി പ്രഖ്യാപിച്ച് സർക്കാർ വിജ്ഞാപനം ഇറക്കി.

Comments

comments

youtube subcribe