പാചക വാതക വില കൂട്ടി

0

പാചക വാതകത്തിന്റെ വില കൂട്ടി. ഗാർഹികാവകാശ്യത്തിനുള്ള സിലിണ്ടറിന് 18 രൂപയും വാണിജ്യാവശ്യത്തിനുള്ള സിലിണ്ടറിന് 20 രൂപയുമാണ് കൂട്ടിയിരിക്കുന്നത്. ഇതോടെ ഒരു സിലിണ്ടറിന്റെ വില 541.20 രൂപയായി. മണ്ണെണ്ണ ലിറ്ററിന് മൂന്ന് രൂപയും കൂട്ടി.

Comments

comments

youtube subcribe