ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ കെ.ബാബു

 

തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലത്തിൽ പൂർണ ആത്മവിശ്വാസം.തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ തിരക്കിലായിരുന്നതിനാൽ ശാരീരികമായി ക്ഷീണമുണ്ട്. ഉരുക്കുമനുഷ്യൻ അല്ലാത്തതിനാൽ ക്ഷീണം സ്വാഭാവികം മാത്രം.

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY