പി.തിലോത്തമൻ(സിപിഐ സംസ്ഥാനകൗൺസിൽ അംഗം)

0

 

1957 നവംബർ 2ന് ചേർത്തലയിൽ ജനനം. വിദ്യാർഥിപ്രസ്ഥാനത്തിലൂടെ രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് എത്തി. 1977 മുതൽ സിപിഐ അംഗം.ചേർത്തല തെക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്നു.കയർ തൊഴിലാളി ഫെഡറേഷൻ സംസ്ഥാനപ്രസിഡന്റാണ്. 2006 മുതൽ ചേർത്തലയിൽ നിന്നുള്ള നിയമസഭാംഗം. ഉഷയാണ് ഭാര്യ.

 

Comments

comments

youtube subcribe