മന്ത്രിമാർക്കായി കാത്തിരിക്കുന്ന കസേരകൾ

പിണറായി മന്ത്രിസഭയുടെ സത്യപ്രതിജ്ഞയ്ക്ക് ശേഷം ആദ്യ കാബിനെറ്റ് നടക്കുന്നതിവിടെ…

 

 

 

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY