എസ്.ശർമ്മ പ്രോടേം സ്പീക്കർ

0

 

പതിനാലാം കേരളനിയമസഭയുടെ പ്രോടേം സ്പീക്കറായി മുൻ മന്ത്രി എസ്.ശർമ്മ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തു. രാജ്ഭവനിലായിരുന്നു ചടങ്ങ്. ജൂൺ 2ന് എം.എൽ.എമാർ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്യേണ്ടത് പ്രോടേം സ്പീക്കർക്ക് മുന്നിലാണ്. സ്പീക്കർ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തേണ്ടതും പ്രോടേം സ്പീക്കർ തന്നെയാണ്.

Comments

comments

youtube subcribe