ഇത് മെട്രോ നടപ്പാത!!

0

കൊച്ചി മെട്രോ പനമ്പള്ളി നഗറില്‍ നിര്‍മ്മിച്ച നടപ്പാതയുടെ പണി പൂര്‍ത്തിയായി. കാല്‍നടയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ച് മെട്രോ പൂര്‍ത്തിയാക്കിയ നടപ്പാതയുടെ ചിത്രങ്ങള്‍ കാണാം

13 4 5 6 7

Comments

comments