രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷനാക്കിയേക്കും.

0

നിലവിലെ കോൺഗ്രസ് ഉപാധ്യക്ഷൻ രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ അധ്യക്ഷനാക്കാനുള്ള ചർച്ചകൾ സജീവമാകുന്നു.

Comments

comments

youtube subcribe