മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി വി വൈതിലിംഗം പുതുച്ചേരി സ്പീക്കർ

മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി വി വൈതിലിംഗം പുതുച്ചേരി സ്പീക്കർ. പുതുച്ചേരിയുടെ 14ആം നിയമസഭാ സ്പീക്കറായാണ് കോൺഗ്രസ് നേതാവുകൂടിയായ വൈതിലിംഗം തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത്. നിയമസഭ ഏകകണ്ഠമായാണ് അദ്ദേഹത്തെ സ്പീക്കറായി തെരഞ്ഞെടുത്തത്.

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY