വാടാട്ടുപാറയിൽ രാജവെമ്പാലയെ പിടിച്ച വീഡിയോ കാണാം

0

ഇന്നലെ കോതമംഗലത്തിനു സമീപം വടാട്ടുപാറയിൽ രാജവെമ്പാലയെ പിടിച്ചു. വീഡിയോ കാണാം. കോതമംഗലത്തെ ടാൽസൺ ആണ് വീഡിയോ എടുത്തത്.

Comments

comments