മാനസ്സിക സമ്മർദ്ദങ്ങളുണ്ടോ, എങ്കിൽ ഈ 5 യോഗ മുറകൾ അഭ്യസിക്കൂ

0

യോഗ മാനസ്സിനേയും ശരീരത്തേയും ഒരുപോലെ ശുദ്ധീകരിക്കും. എല്ലാതരത്തിലുള്ള മാനസ്സിക പിരിമുറുക്കങ്ങളേയും കുറച്ച് മനസ്സിനെ ശാന്തമാക്കും. ശരീരത്തെ അസുഖങ്ങളിൽനിന്ന് സംരക്ഷിക്കും.

നിങ്ങൾക്ക് മാസസ്സിക സമ്മർദ്ദങ്ങളോ പിരിമുറുക്കങ്ങളോ തോനുന്നുവെങ്കിൽ ഈ യോഗസനങ്ങൾ പരിശീലിക്കൂ…
യോഗ നിങ്ങളെ ശുദ്ധീകരിച്ച് ഉന്മേഷം പ്രധാനം ചെയ്യും.

ബാലാസനം
ബാലാസനം
ശവാസനം
ശവാസനം

 

ഉത്കടാസനം
ഉത്കടാസനം

 

മാർജ്ജാരാസനം
മാർജ്ജാരാസനം

 

ഉഥനാസനം
ഉഥനാസനം

 

Comments

comments