കോണ്‍ജുറിംഗ് കണ്ട നായയുടെ അവസ്ഥ കണ്ടോ?

കോണ്‍ജുറിംഗ് മനുഷ്യനെ മാത്രമല്ലമല്ല മൃഗങ്ങളേയും പേടിപ്പിയ്ക്കും. കണ്‍ജുറിംഗിലെ പേടിപ്പെടുത്തുന്ന രംഗം കണ്ട നായ പേടിച്ച് ഒളിയ്ക്കുന്ന വീഡിയോ കാണാം

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY