ഈ ‘അച്ഛന്‍ദിന’ത്തില്‍ ഈ ഫോട്ടോകള്‍ കൂടി കാണൂ

ഇങ്ങനെ പറ്റാത്ത അച്ഛന്മാരുണ്ടാകില്ല.എന്നാല്‍ അത് ഫ്രെയിമിലൊതുങ്ങിയോലോ?

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY