ഈ സ്ഥലങ്ങളിൽ കറങ്ങണോ വെറും 5000 രൂപ മതി

ജോലിയുടെ ബോറൻ ദിനങ്ങളിൽനിന്ന് ഒന്നു മാറിവനിൽക്കാൻ സ്ഥലങ്ങൾ തിരയുകയാണോ എങ്കിൽ ഈ 12 സ്ഥലങ്ങൾ ഒന്ന് ഓർത്തുവെക്കൂ…വെറും 5000 രൂപയിൽ താഴെ മാത്രം മതി ഈ സ്ഥലങ്ങൾ സന്ദർശിക്കാൻ.

മുസോരി, ഉത്തരാഞ്ചൽ

travel-twentyfournews (1)
ഹമ്പി, കർണാടക

travel-twentyfournews (2)

കാസോൾ, ഹിമാചൽ പ്രദേശ്

travel-twentyfournews (3)
ലാൻസ്ഡൗൺ, ഉത്തരാഖണ്ഡ്

travel-twentyfournews (4)
കന്യാകുമാരി, തമിഴ്‌നാട്

travel-twentyfournews (7)
ഋഷികേശ് ഉത്തരാഖണ്ഡ്

travel-twentyfournews (8)

ജയ്പൂർ, രാജസ്ഥാൻ

travel-twentyfournews (11) travel-twentyfournews (6) travel-twentyfournews (10)
കസോലി, ഹിമാചൽ പ്രദേശ്

travel-twentyfournews (12)
തവാങ്, അരുണാചൽ പ്രദേശ്

travel-twentyfournews (13) travel-twentyfournews (14)

വാരണസി, ഉത്തർപ്രദേശ്

travel-twentyfournews (15) travel-twentyfournews (5)

വൃദ്ധാവനം, ഉത്തർപ്രദേശ്

travel-twentyfournews (16) travel-twentyfournews (17)
ബിൻസാർ, ഉത്തരാഖണ്ഡ്

travel-twentyfournews (18)travel-twentyfournews (9)

1 COMMENT

LEAVE A REPLY