അൽ അമീൻ വിലങ്ങുമായി മുങ്ങി

 

കോവളം പോലീസിന്റെ കണ്ണുവെട്ടിച്ച്  അൽ അമീൻ മുങ്ങിയത് വിലങ്ങുമായാണ്. നിരവധി കേസുകളിലെ പ്രതിയാണ് അൽ അമീൻ

(വാർത്തയുടെ വിശദശാംശങ്ങൾ ഉടൻ ലഭ്യമാകും  …stay with us for details )

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY