പ്രമുഖ ബ്രാന്റുകള്‍ ഡിങ്കോയിസം സ്വീകരിച്ചാല്‍ കലക്കൂലേ?

0

പ്രമുഖ ബ്രാൻഡുകൾ ഡിങ്കോയിസം സ്വീകരിച്ചാലെങ്ങനിരിക്കും? ഇതാണ് ഡിങ്കോയിസത്തിന്റെ ബ്രാന്റുകള്‍. ആന്റ്രോയിഡ് മുതല്‍ ഫെവിക്കോളിന്റെ വരെ ‘ഡിങ്കോ ബ്രാന്റ്’ കാണാം.

f k g h i j e d c b a

Comments

comments