ഇനി ചെലവേറും!!

0

 

ആധാര രജിസ്‌ട്രേഷനുകൾക്ക് ഇനി ചെലവേറും. നികുതി നിരക്കുകൾ പരിഷ്‌കരിച്ചതോടെയാണിത്. വിലയാധാരങ്ങൾക്ക് രജിസ്‌ട്രേഷന് 6 ശതമാനമായിരുന്ന നികുതി 8 ശതമാനമായാണ് വർധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്.

ഒഴിമുറി,ഭാഗപത്രം,ധനനിശ്ചയം എന്നിവയ്ക്ക് നിരക്ക് കൂടും.1000 രൂപയുടെ പരിധി എടുത്തുകളഞ്ഞ് മൂന്നു ശതമാനം നികുതി ഏർപ്പെടുത്തിയതോടെയാണിത്. വിഭജിക്കാത്ത ഓഹരിയുടെ കാര്യത്തിൽ ഭൂമിയുടെ ന്യായവിലയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നികുതി ഏർപ്പെടുത്തിയെങ്കിലും ഇതുവരെ ഇത് വീടുകൾക്ക് ബാധകമാക്കിയിരുന്നില്ല.അതിനാണ് ഈ ബജറ്റോടെ മാറ്റമായിരിക്കുന്നത്.

Comments

comments

youtube subcribe