കരയരുത്. പക്ഷേ മനസിലാക്കണം. ഇതാണ് അമ്മമാരുടെ സ്നേഹം.

0

അമ്മമാരുടെ സ്നേഹം ഇങ്ങനെയാണ്. അതിന് പരിധിയും പരിമിതികളും ഇല്ല!!

Comments

comments