ടു ഇൻ വൺ മാജിക്!!!

ഊത്തപ്പം എന്താന്ന് നമുക്കറിയാം. സാൻഡ്വിച്ച് എന്താന്നും അറിയാം. എന്നാൽപ്പിന്നെ ഇന്ന് നമുക്കൊരു ഊത്തപ്പം സാൻഡ്വിച്ച് ഉണ്ടാക്കിയാലോ? അത് മാത്രമല്ല,സാൻഡ്വിച്ച് ദോശയും ഉണ്ടാക്കാം. സംഗതി വളരെ എളുപ്പമാന്നേ..വീഡിയോ കണ്ടു നോക്കൂ

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY