സിപി നാരായണന്‍ വിപ്പ് ചീഫ്

0

രാജ്യസഭയിലെ സിപിഎം ന്റെ ചീഫ് വിപ്പായി സിപി നാരായണനെ തെരഞ്ഞെടുത്തു.

Comments

comments

youtube subcribe