കോഴിക്കോട് ടൗൺ എസ്.ഐ യെ സസ്പൻഡ് ചെയ്തു

0

കോഴിക്കോട് ടൗൺ എസ്.ഐ വിമോദിനെ ഡി.ജി.പി സസ്പൻഡ് ചെയ്തു.

Comments

comments

youtube subcribe