പി.ആർ.എസ്. ആശുപത്രിയിൽ ആറ് വെള്ളിമൂങ്ങകൾ

0

തലസ്ഥാനത്തെ പി.ആർ.എസ്.  ആശുപത്രിയിൽ നിന്നും 6 വെള്ളി മൂങ്ങകളെ പിടികൂടി.  ഫോറസ്റ്റ് അധികൃതർ എത്തി മൂങ്ങകളെ കൊണ്ടുപോയി.

 

Comments

comments

youtube subcribe