നമ്മെ ചിന്തിപ്പിച്ച 5 പരസ്യചിത്രങ്ങൾ !!

0

ഉത്പന്നങ്ങൾ വിൽക്കാൻ മാത്രമല്ല, ഇന്ത്യയിലെ നിജ സ്ഥിതി നമുക്ക് മുന്നിൽ തുറന്നുകാണിക്കുകയും ചെയ്യും ചില പരസ്യചിത്രങ്ങൾ. നെസ്‌ക്കഫെ, ആക്ഷൻ എയ്ഡ്, ഏഷ്യൻ പെയിന്റ്‌സ് എന്നീ ബ്രാൻഡുകളാണ് ഇത്തരം വ്യത്യസ്തമായ പരസ്യചിത്രങ്ങൾ കൊണ്ട് നമ്മെ അതിശയിപ്പിച്ചത്.

നെസ്‌കഫേ

ഏഷ്യൻ പെയിന്റ്‌സ്

ആക്ഷൻ എയ്ഡ്

ദൈനിക് ഭാസ്‌കർ

ടൈറ്റാൻ രാഗാ

തായ് ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ്

Comments

comments

youtube subcribe