ആറൻമുളയ്ക്കുള്ള അനുമതി പിൻവലിച്ചു

0

ആറൻമുള വിമാനത്താവളതത്തിന് അനുമതി നൽകിക്കൊണ്ടുള്ള ഉത്തരവ് സർക്കാർ പിൻവലിച്ചു. സർക്കാർ ഹൈക്കോടതിയെ അറിയിച്ചതാണ് ഇക്കാര്യം. വ്യവസായ മേഖലയായക്കിയ ഉത്തരവും പിൻവലിച്ചെന്ന് സർക്കാർ അറിയിച്ചു.

Comments

comments