സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെ ബോണസ് പരിധി ഉയർത്തി

0

സംസ്ഥാന സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെ ബോണസ് പരിധി ഉയർത്തി. 21,000 രൂപ വരെ ശമ്പളമുളളവർക്ക് ബോണസ് ലഭിക്കും. ബോണസ് തുകയിൽ മാറ്റമില്ല. മന്ത്രിസഭാ യോഗത്തിലാണ് തീരുമാനം.

Comments

comments