പറച്ചിറ സി പി എം ഓഫിസ് ആർ.എസ്.എസ്. അടിച്ചു തർത്തു; സ്ഥലത്ത് സംഘർഷം

0
പറച്ചിറ സി പി എം  ഓഫിസ് ആർ.എസ്.എസ്. അടിച്ചു തർത്തു; സ്ഥലത്ത് സംഘർഷം

cpm office attacked

cpm office attacked

 

Comments

comments