ദേശീയ പണിമുടക്ക് ദൃശ്യങ്ങളിലൂടെ

0

സംയുക്ത ട്രേഡ് യൂണിയൻ സമിതി ആഹ്വാനം ചെയ്ത ദേശീയ പണിമുടക്ക് കേരളത്തിൽ പൂർണ്ണം. വെള്ളിയാഴ്ച അർദ്ധരാത്രി മുതൽ ശനിയാഴ്ച അർദ്ധരാത്രിവരെയാണ് പണിമുടക്ക്. വിവിധ ജില്ലകളിൽ പണിമുടക്കിനെ തുടർന്ന് നേരിയ സംഘർഷമുണ്ടായി. എറണാകുളം, തിരുവനന്തപുരം ജില്ലകളിലാണ് പണിമുടക്ക് അക്രമാസക്തമായത്.

Comments

comments