പുരുഷന്മാർക്ക് ഒരു ട്രിബ്യൂട്ട് !!

നാം അറിയാതെ തന്നെ നമുക്ക് താങ്ങായ് തണലായി നിൽക്കുന്ന പുരുഷന്മാർക്ക് ഒരു ട്രിബ്യൂട്ട് പോലെയാണ് ഈ വീഡിയോയുടെ ചിത്രീകരണം.

എൽ.ഐ.സി യുടെ ഈ പരസ്യം ആരുടേയും മനം കവരും.

LIC, Men always care, ad

 

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY