ചിരിച്ചോ.. പക്ഷേ ചിരിച്ച് ചിരിച്ച് മരിക്കരുത്

0

അബദ്ധങ്ങള്‍ പറ്റുന്നത് സ്വാഭാവികമാണ്. എന്നാല്‍ ഇത് അല്‍പം കടുത്ത് പോയി

funny falls,

Comments

comments