ഈ ഓണത്തിന് കാണാം വ്യത്യസ്ഥായ ഒരു തിരുവാതിര

സെറ്റ് സാരിയുടുത്ത പെൺകുട്ടികൾ മാത്രമല്ല, റോബോട്ടുകളും കളിക്കും നല്ല അസ്സൽ തിരുവാതിര. കണ്ട് നോക്കാം !!

 

 

 

onam, robot

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY