നല്ലോണത്തിന്റെ ചെപ്പ് തുറന്ന് ഫ്ളവേഴ്സ്

0

ഈ ഓണത്തിന് വൈവിധ്യമായ പരിപാടികളുടെ കലവറയുമായാണ് ഫ്ളവേഴ്സ്സ് ഈ ഓണത്തിന് പ്രേക്ഷകരുടെ മുന്നിലേക്കെത്തുന്നത്. 100ഓണപ്പരിപാടികളും 28 സിനിമകളുമാണ് ഓണത്തിന് ഫ്ളവേഴ്സ് പ്രേക്ഷകര്‍ക്കായി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. പരിപാടിയുടെ വിശദാംശങ്ങളുമായി  ഫ്ളവേഴ്സ് ലീഫ്ലെറ്റ് പുറത്തിറക്കി. കാണാം

This slideshow requires JavaScript.

Comments

comments

youtube subcribe