കൊച്ചിയിലെ മെട്രോസ്റ്റേഷനുകള്‍ ഇങ്ങനെയിരിക്കും

0

പണി പൂര്‍ത്തിയായികൊണ്ടിരിക്കുന്ന കൊച്ചിയിലെ മെട്രോ സ്റ്റേഷന്റെ രൂപം എങ്ങനെയാണെന്ന് ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ? എന്നാല്‍ ഇതാണ് ആ രൂപം.

Comments

comments