ഇതാദ്യാമായായിരിക്കും ഒരു പുസ്തകത്തിന് ടീസർ ഇറങ്ങുന്നത്

ചേതൻ ഭഗത്തിന്റെ ‘വൺ ഇന്ത്യൻ ഗേൾ’ എന്ന പുസ്തകത്തിന്റെ ടീസർ പുറത്ത്. ഒരു പക്ഷേ ഇതാദ്യാമായായിരിക്കും ഒരു പുസ്തകത്തിന് ടീസർ ഇറങ്ങുന്നത് !!

 

 

 

one indian girl, chetan bhagath

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY