സ്വയം സ്‌നേഹിക്കണം എങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരെ ആദ്യം സ്‌നേഹിക്കണം

0

നമ്മുടെ തിരക്കിട്ട ജീവിതത്തിൽ മറ്റുള്ളവരെ സഹായിക്കാനും, സ്‌നേഹിക്കാനും നാം മറന്ന് പേവുന്നു. എന്നാൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന ചില ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ മതി മറ്റൊരാളുടെ ജീവിതത്തിൽ ചിരി പടർത്താനും അൽപ്പം വെളിച്ചം വിതറാനും.

 

 

video, help others to help yourself, love others to love yourself

Comments

comments

youtube subcribe