ആ ഭാഗ്യശാലി നിങ്ങളാണോ ?? ഓണം ബമ്പർ നറുക്കെടുപ്പിന്റെ ഫലം അറിയാം

ഓണം ബമ്പർ നറുക്കെടുപ്പിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനം TC 788368 എന്ന ടിക്കറ്റിന്. എട്ടു കോടി കിട്ടിയത് തൃശൂർ ജില്ലയിൽ വിറ്റ ടിക്കറ്റിനാണ്. മറ്റു സീരീസുകളിലെ ഇതേ നമ്പർ ടിക്കറ്റിന് സമാശ്വാസ സമ്മാനമായ അഞ്ചു ലക്ഷം രൂപ ലഭിക്കും. ഏഴു ടിക്കറ്റുകൾക്കാണ് അഞ്ചു ലക്ഷം ലഭിക്കുക.
രണ്ടാം സമ്മാനം അമ്പതു ലക്ഷം രൂപയാണ്. ഇത് 641410, 995120, 102960, 653553, 805900, 739830, 160835, 340173 എന്നീ ടിക്കറ്റുകൾക്ക് ലഭിക്കും.
ഓണം ബമ്പർ ലോട്ടറി നറുക്കെടുപ്പുഫലം പൂർണരൂപം:
1st Prize- Rs :8,00,00,000/- (8 Crore) (1 Number, 1 Prize, common to all series) – TC-788368.
Consolation Prize- Rs. 5,00,000/- (5 Lakh) (7 Numbers, 7 Prizes):
2nd Prize- Rs.50,00,000/- (50 Lakh) (8 Numbers, 8 Prizes, one in each series): TA641410, TB995120, TC102960, TD653553, TE805900, TG739830, TH160835, TJ340173
3rd Prize- Rs.10,00,000/- (10 Lakh) (16 Numbers, 16 Prizes, two in each series): TA301614, TB114230, TC549222, TD233561, TE457010, TG619623, TH658089, TJ776299, TA631316, TB693585, TC545621, TD901724, TE545251, TG377585, TH540273, TJ503241
4th Prize- Rs.5,00,000/- (5 Lakh) (16 Numbers, 16 Prizes, two in each series): 351838, 240528, 641620, 644438, 164092, 285542, 906657, 437291, 742371, 265614, 526350, 457873
5th Prize- Rs. 1,00,000/- (1 Lakh) (1 numbers, up to 72 prizes): 71246 |
6th Prize- Rs. 10,000/- (5 numbers, up to 3600 prizes): 1319, 8896, 3132, 9282, 6415, 7th Prize- Rs. 5,000/- (20 numbers, up to 14400 prizes): 4348, 9996, 9655, 5913, 5878, 5061 ,4309, 2084 ,9621, 5620, 1259, 6287,1490, 2439, 0889, 2572, 7121, 9268, 5542, 5566
8th Prize- Rs. 2,000/- (35 numbers, up to 25200 prizes): 1003, 8722, 8041, 4502, 7540, 4762, 4799, 3945, 8639, 5417, 4685, 9990, 0786, 7626, 8214, 2851, 3125, 6209, 1540, 6538, 1369, 8687, 7861, 3775, 3413, 6557, 6956, 8609, 1565, 6334, 1315, 4013, 6071, 6776, 7153
9th Prize- Rs. 1000/- (40 numbers, up to 28800 prizes): 7048, 7265, 2335, 6869, 5162, 7340, 4720, 9574, 1085, 0403, 5851, 5706, 0523, 4942, 4902, 8281, 6810, 2164, 8157, 4620, 9348, 4561, 3871, 8625, 4333, 1448, 9740, 0517, 8198, 3549, 5236, 3486.
onam bumber, result declared

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY