കണ്ണൂരിൽ ചുഴലിക്കാറ്റ്

കണ്ണൂർ മാനന്തേരി കാവിൻമൂലയിൽ ചുഴലിക്കാറ്റ്. ചുഴലിക്കാറ്റിൽ 4 വീടുകൾ തകർന്നു. വ്യാപക കൃഷിനാശവും ഉണ്ട.

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY