അതിർത്തിയിലെ സംഘർഷത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഇന്ത്യ പാക് യുദ്ധത്തെ കുറിചച്ചുള്ള ചർച്ചകൾ സജീവമാണ്. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ട്വന്റിഫോർ ന്യൂസ് ജനങ്ങളുടെ ഹിത പരിശോധന നടത്തുന്നു.
യുദ്ധം വേണോ ? നിങ്ങളുടെ നിലപാട് എന്താണ് ?
war-poll-banner

Comments

comments