ഗർഭസ്ഥ ശിശുവിന്റെ ചലനങ്ങൾ അമ്മയ്ക്ക് മാത്രമല്ല അച്ഛനും അറിയാം

0

ഗർഭസ്ഥ ശിശുവിന്റെ അനക്കങ്ങളും, ചലനങ്ങളഉം അമ്മയ്ക്ക് മാത്രം അറിഞ്ഞാൽ മതിയോ ?? ഹഗ്ഗീസ് ആണ് ഈ ചിന്തയ്ക്ക് പിന്നിൽ. ഹഗ്ഗീസ് കമ്പനി നിർമ്മിച്ച ബെൽറ്റ് ധരിക്കുന്നത് വഴി അച്ഛന്മാർക്കും തന്റെ കുഞ്ഞിന്റെ ചലനങ്ങളും, കുട്ടി അമ്മയുടെ വയറിൽ ചവിട്ടുന്നതും മറ്റും അറിയാൻ സാധിക്കും

 

 

dad is pregnant too, baby kicks, felt by dad

Comments

comments