ഒരു വാച്ച് ഉണ്ടാക്കിയ കഥ

0

എന്ത് കൊണ്ടാണ് ചില വാച്ചുകൾക്ക് ഇത്ര വില കൊടുക്കേണ്ടി വരുന്നത് എന്ന് ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ ?? നല്ല ക്ഷമയും, ആധ്വാനവും വേണ്ടുന്ന ഒന്നാണ് വാച്ച് നിർമ്മാണ മേഘല. മെഷീനുകൾ മാത്രമല്ല, മനുഷ്യരും ഒപ്പത്തിനൊപ്പം നിന്നാൽ മാത്രമേ ഇത്തരം വാച്ചുകൾ നിർമ്മിക്കാനാവൂ.

 

 

watch, making

Comments

comments