ലോകത്തെ ഏറ്റവും അപകടം പിടിച്ച റൈഡ് !! ഇതിൽ കയറാൻ ധൈര്യമുണ്ടോ ??

0

ഒരു അമ്യൂസ്‌മെന്റ് പാർക്കിലെ ഈ റൈഡിൽ പൊലിഞ്ഞത് 6 ജീവനുകൾ… !!

ലോകത്തെ ഏറ്റവും അപകടം പിടിച്ച റൈഡുകളാണ് താഴെ !! ഇതിൽ കയറാൻ ധൈര്യമുണ്ടോ ??

 

 

 

the world’s most dangerous ride

Comments

comments