ഈ കല്ല്യാണ ചെറുക്കനും പെണ്ണും വരുന്നത് നോക്കു !!

0

വിവാഹ വീഡിയോകളിൽ പലതരിത്തിലുള്ള എൻട്രി നമ്മൾ കണ്ട് കാണും. എന്നാൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള എൻട്രി ഇതാദ്യമായിരിക്കും. മാസ്സ് എൻട്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ്.

mass entry, bride and groom entry in bike

Comments

comments