സ്വർണ്ണ വില കൂടി

0
gold

സ്വർണ വില ഇന്നും കൂടി. ഗ്രാമിന് 10 രൂപയും പവന് 80 രൂപയുമാണ് കൂടിയത്. ഇതോടെ ഗ്രാമിന് 2835 രൂപയും പവന് 22860 രൂപയുമായി. ഇന്നലെയും പവന് 80 രൂപ വർദ്ധിച്ചിരുന്നു.

Comments

comments