ആരോഗ്യമന്ത്രിയുടെ അമ്മ അന്തരിച്ചു

0

ആരോഗ്യമന്ത്രി കെ കെ ശൈലജയുടെ അമ്മ കെ കെ ശാന്ത(85) അന്തരിച്ചു

Comments

comments