ഇതിലും അടിപൊളി പരസ്യം സ്വപ്‌നങ്ങളിൽ മാത്രം

ഇന്ത്യയിലെ പ്രമുഖ ഫാഷൻ സ്റ്റോറായ ബാൻഡ് ഫാക്ടറി ഒഫീഷ്യലിന്റേതാണ് ഈ പരസ്യം. മരണവീട് പശ്ചാത്തലമാക്കി വ്യത്യസ്തമായാണ് ബ്രാൻഡ് ഫാക്ടറി തങ്ങളുടെ പരസ്യം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്.

 

 

 

brandfactory ad

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY