116 പേരുടെ ജീവന്‍ കവര്‍ന്ന പുറ്റിങ്ങല്‍ ക്ഷേത്ര പരിസരം ഇന്ന് ഇങ്ങനെ!!

116 പേരുടെ ജീവന്‍ കവര്‍ന്ന പുറ്റിങ്ങല്‍ ക്ഷേത്ര പരിസരം ഇന്ന് ഇങ്ങനെ!!

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY