നോ ഷേവ് നവംബറിന് പിന്നിലെ ഉദ്ദേശം ഇതാണ് !!

no-shave-november

നോ ഷേവ് നവംബർ എന്ന് നമ്മൾ പലരും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. എന്നാൽ എപ്പോഴെങ്കിലും ആലോച്ചിരുന്നോ എന്താണ് ഇതിന്റെ പിന്നിലെ ഉദേശമെന്ന് ??

നോ ഷേവ് നവംബർ എന്നത് വെബ് ബെയിസ്ഡ് നോൺ പ്രോഫിറ്റ് സംഘടനയാണ്. ക്യാൻസറിനെ കുറിച്ചുള്ള ബോധവൽക്കരണം, ക്യാൻസറിനെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം, ക്യാൻസർ രോഗികൾക്കായി പണം സമാഹരിക്കൽ എന്നിവയാണ് സംഘടനയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ.

നമുക്ക് സുലഭമായി ഉണ്ടാവുന്നത് പോലെ, ക്യാൻസർ രോഗികൾക്ക് മുടി ഉണ്ടാവില്ല. അവർ കഴിക്കുന്ന ഗുളികകളുടെയും, കീമോ തറാപ്പിയുടെയും ഫലമായി മിക്ക ക്യാൻസർ രോഗികളുടെയും മുടി കൊഴിയാറുണ്ട്. നാം തലമുടിയും താടിയും വെട്ടി മിനുക്കുവാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന പണം ‘നോ ഷേവ് നവംബർ’ എന്ന സംഘടനയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി മാറ്റി വക്കുവാനാണ് നോ ഷേവ് നവംബർ ആചരിക്കുന്നത്.

അതിനാൽ തന്നെ ഇതിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവർ ഇത് ഒരു തമാശരൂപേണയോ ഫ്രീക്കനായി ചെത്തിനടക്കാനുള്ള കാര്യമായോ കാണാതിരിക്കുക.

no shave november

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY