ഈ സ്യൂട്ട്‌കെയിസ് കിടക്കയായും ഉപയോഗിക്കാം; വീഡിയോ കാണാം

യാത്രകളിൽ നമ്മുടെ സ്യൂട്ട്‌കെയിസ് തലയിണയായി ഇപയോഗിക്കാറുണ്ട് നാം. എന്നാൽ ഈ സ്യൂട്ട് കെയിസ് കിടക്കയായും ഉപയോഗിക്കാം. വീഡിയോ കാണാം

 

 

 

suitcase, bed

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY