വണ്ടർ വുമൻ ട്രെയിലർ എത്തി

ഗാൽ ഗദോട് കേന്ദ്രകഥാപാത്രത്തിൽ എത്തുന്ന ഈ വാർനർ ബ്രോസ് ചിത്രം പാറ്റി ജെൻകിൻസാണ് സംവിധാനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY