എ.ടി.എം. കൗണ്ടറുകൾ കാലിയായി; പമ്പുകൾ അടച്ചു; കേരളം പരക്കംപായുന്നു

എ.ടി.എം. കൗണ്ടറുകൾ കാലിയായി; പമ്പുകൾ അടച്ചു; കേരളം പരക്കംപായുന്നു

currency-ban-confusion-atm-24-2currency-ban-confusion-atm-24-3

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY