പണം ഇല്ലാത്താവന് മനസ്സമാധാനവും പണം ഉള്ളവന് ആവലാതിയും അത് ഈ ഒരു ചിത്രത്തിൽ നിന്നും വ്യക്തമാണ്

 

photo

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY